Nieuws

Huur tijdens corona: betalen, uitstellen of verminderen?

De coronacrisis zorgt voor tal van problemen, ook op de (ver)huurdersmarkt. Meer dan een miljoen personen kwamen in tijdelijke werkeloosheid terecht, hetgeen hun inkomen met 30% verminderde. En misschien was net die 30% nodig om de huur te kunnen betalen. Dus is de vraag: Wat nu? Moet een huurder zijn volledige huur blijven betalen in coronatijden en kan een verhuurder dat wel verplichten? 

1. (Ver)huur je een woning of een appartement?

Vermits zelfs in coronatijden de huurder nog steeds het volledige genot van de woning geniet is er geen enkele juridische grond waarop hij uitstel van betaling of vermindering van de huur zou kunnen afdwingen. Maar als je echt financieel in de problemen komt als huurder is het best om toch al een deel te betalen dat je maandelijks kan missen zonder honger te moeten lijden. Verwittig in dat geval de verhuurder via mail en stel hem voor dat je het bedrag X toch zal betalen en voor de rest een betalingsplan opstelt om de achterstallige huren op termijn te betalen.

Goede relatie is belangrijk
Er is ook geen enkele regelgeving die voorziet dat je als verhuurder verplicht bent om het huurgeld kwijt te schelden. Wil dat zeggen dat je als verhuurder keihard je centen moet opeisen? Je kan dat, maar de vraag is of dat wel slim is. Een goede relatie tussen huurder en verhuurder is nog altijd de beste garantie op een vlekkeloos parcours. Als jouw huurder echt in de problemen komt om de huur te kunnen betalen omwille van tijdelijke economische werkloosheid, en deze huurder in het verleden altijd te goeder trouw was, dan kan je als verhuurder zeker een tijdelijke kwijtschelding (een tijdelijke vermindering) van huurprijs of een uitstel van betaling toestaan. Een andere mogelijkheid is dat je als verhuurder de indexering van de huurgelden bijvoorbeeld even uitstelt als deze in april gepland stond.
Procederen kost tijd en geld
Als je hard ball speelt riskeer je die relatie te vertroebelen. Een huurder die niet meer kan betalen, kan op termijn immers veel meer kosten - zeker als je moet procederen om de huurovereenkomst stop te zetten - dan een toegift voor enkele maanden. Denk er ook aan dat vrederechters in deze tijden tijdelijke betaalachterstand ten gevolge van maatregelen waaraan de huurder geen enkele schuld heeft, met de nodige mildheid zullen beoordelen.
Tref dus een regeling tussen huurder en verhuurder, máár, zet die wel op papier zodat er later geen discussie over kan ontstaan. In dat document zet je héél duidelijk welke de vermindering of kwijtschelding is en over welke termijn het gaat.
OCMW fonds

Belangrijk om hierbij te vermelden is het feit dat de Vlaamse regering heeft beslist dat je vanaf 1 juni een aanvraag kan indienen bij het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen als je minstens 2 maanden huurachterstal hebt opgebouwd sinds april 2020. Wanneer het OCMW deze aanvraag goedkeurt, zal het OCMW meteen de helft van de achterstal afbetalen aan de verhuurder. Ondertussen wordt in samenspraak met het OCMW een afbetaalplan opgemaakt met de huurder.

2. (Ver)huur je een handelspand?

Ook hier geldt de regel dat je goed moet inschatten welke de gevolgen zijn als je het been stijf houdt als verhuurder. Heel veel handelszaken en kantoren moe(s)ten noodgedwongen tijdelijk de deuren sluiten. Daar is er evenwel wél een juridisch kanttekening die kan gemaakt worden, aangezien deze bedrijven een toestand van tijdelijke overmacht zouden kunnen inroepen om tijdelijk geen of minder huur te moeten betalen.

Ga in dialoog

Als huurder is het ook belangrijk om eerlijk spel te spelen en deze coronacrisis niet aan te grijpen als voorwendsel om enkele honderden of duizenden euro’s te besparen. Afkomen met drogredenen of onzinnige argumenten zullen geen verf pakken vermits ook de verhuurder kosten heeft die hij moet betalen. Het is dus belangrijk om in dialoog te gaan om te kijken of er een tijdelijke regeling mogelijk is. Hierbij de volgende kanttekening: een reductie van de huur is op dit vlak wenselijker dan een uitstel van betaling, aangezien veel bedrijven het financieel zeer zwaar zullen hebben de komende maanden en het voor hen zeer moeilijk zal zijn om achterstallen weg te kunnen werken. Ook hier is het superbelangrijk om de afspraken duidelijk op papier te zetten.

3. Huurovereenkomst loopt af. En dan?

Wat als je huurovereenkomst afloopt tijdens de corona-maatregelen? Kan je verhuurder je dan dwingen om te verhuizen? Bijvoorbeeld omwille van niet-essentiële verplaatsingen of de bouw van je huis die vertraging heeft opgelopen door de coronacrisis? Een dringende verhuis wordt wel degelijk als een essentiële verplaatsing beschouwd. Zit je met een ander probleem waardoor je onmogelijk op tijd kan verhuizen? Neem dan zeker zo snel mogelijk contact op met de verhuurder om te kijken of je nog even langer in de huurwoning mag blijven. Indien de verhuurder hiermee akkoord gaat, zet je dit best duidelijk op papier. De prijs die je voor dit kort gebruik betaalt, is dan dezelfde als de huurprijs die je vroeger betaalde.

Blijkt evenwel dat er al een nieuwe huurovereenkomst werd ondertekend die meteen start na het einde van jouw huurovereenkomst? Dan praat je best ook even met de nieuwe huurders of voor hen de mogelijkheid bestaat om de huurovereenkomst iets later op te starten (vb.: omdat men nog bij de ouders woont). Blijkt evenwel dat de nieuwe huurders hun verhuis niet kunnen uitstellen? Dan zal je als oude huurder een oplossing moeten zoeken en moeten verhuizen. De regel is dat de nieuwe huurder in dit geval voorrang krijgt.

Conclusie: huren en verhuren ten tijde van corona

De coronacrisis zorgt voor tal van problemen, ook op de (ver)huurdersmarkt. Of je nu een woning, appartement of handelspand huurt of verhuurt, het is belangrijk dat je goed blijft communiceren met de (ver)huurder. Er is jammer genoeg niet altijd een duidelijk wettelijk kader wat de juiste gang van zaken is. In deze blog hebben we een aantal suggesties gedaan hoe je het best met deze uitzonderlijke (ver)huursituaties omgaat.