BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING MET EEN OPPERVLAKTE VAN CA. 26A TE ROTEM.

ONDERWERP VAN VERKOOP:
Lot 2 + deel achterliggend lot 3 met een totale grondoppervlakte van ca 26a(*).

KENMERKEN PERCEEL:
- Breedte: ca. 20 meter.
- Diepte: ca. 130 meter.
- Het perceel is gelegen in de gewestelijke bestemming, gedeeltelijk in woongebied, gedeeltelijk in agrarisch gebied.

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN:
- Hoofdbestemming: eengezinswoning (residentieel gebruik).
- Nevenbestemming: nevenbestemmingen zoals vrije beroepen en diensten zijn toegelaten, voor zover ze deel uitmaken van de normale uitrusting van de woonomgeving en voor zover ze geen hinder vormen voor de normale woonkwaliteit en mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
A. de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie.
B. de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100m2.
C. Handel, horeca en ambacht zijn niet toegelaten.
Het accent van de verkaveling ligt op 'wonen' waardoor slechts een gedeelte van de woning ingericht kan worden als nevenbestemming.
- Bouwmogelijkheden: open bebouwing.
- Bouwlagen: mogelijkheid tot 2 bouwlagen.
- Bouwdiepte gelijkvloers: 17 meter.
- Bouwdiepte eerste verdieping: 12 meter.
- Dakvorm: vrij te kiezen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER - DISTRICT MAASEIK:
1. Peil van de dorpels dient hoger gesitueerd te zijn dan dat van de kruin van de weg.
2. Diepte van de zone van achteruitbouw: 8 meter.
3. Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg:
a. de grens van het openbaar domein ligt op 13 meter.
b. de ontworpen rooilijn is gelegen op 13 meter uit de bestaande weg en dit overeenkomstig de vigerende wegnormen.
c. de bouwlijn ligt op minimum 13 meter + 8 meter achteruitbouw - 21 meter uit de bestaande wegas.
Het advies van Wegen en Verkeer is te volgen. De inritten van de woningen dienen geclusterd te worden zodat er 1 geclusterde toegang wordt aangelegd van 7 meter.

De volledige voorschriften zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen via een aanvraag gericht aan ons kantoor.

EXTRA INFORMATIE:
Huidige toestand: verkaveling conform vergunning d.d. 28/11/2014:
1. LOT 1 van 11a68ca (bouwgrond voor open bebouwing).
2. LOT 2 van 10a43ca (bouwgrond voor open bebouwing).
3. LOT 3 van 55a37ca (restperceel, uit de verkaveling gesloten wegens ligging in agrarisch gebied).
(*) De vermelde grondoppervlakte van 26a is dus onder voorbehoud van de goedkeuring voor de splitsing van lot 3 naar lot 3a & 3b zoals weergegeven op de startfoto van onderhavige advertentie.

Bekijkt u deze advertentie via een aanverwante vastgoedsite, surf dan zeker naar onze website www.N78vastgoed.be voor een uitgebreide beschrijving en foto's. Meer info: +32 (0)89 86 18 88 of info@N78vastgoed.be. 

N78 vastgoed


Rijksweg 235, 3650 Dilsen-Stokkem

T: +32 89 86 18 88


Contacteer ons voor meer info

Meer in detail

Contacteer ons

Wenst u meer informatie over deze eigendom?

U moet een aanspreking selecteren.
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een vraag invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.